Komunikaty - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
informacja
Komunikat
Ustawowe „wakacje kredytowe”

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. można zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”.
 
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) Kredytobiorcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego, jeśli:
 • ma kredyt udzielony w walucie polskiej,
 • umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złoży oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
     
Wówczas:
 • od dnia wpływu wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu Bank nie pobierze płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku Bank Kredytobiorcę   o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu Kredytobiorca otrzyma aktualny harmonogram jego spłaty,
 • za przyjęcie i rozpatrzenie Wniosku Bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji,
 • Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.
         
Informacje o wniosku:
 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • wniosek o wakacje kredytowe może złożyć współkredytobiorca, taki wniosek może złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformuje o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten współkredytobiorca, który spełnia ten warunek,
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki można zawnioskować o zawieszenie spłaty rat kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  • 1 miesiąc (po 1 racie): w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie kredytobiorca ma prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli kredytobiorca korzysta ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.
         
W razie pytań prosimy o skontaktowanie się pracownikami naszych placówek.
 
Wniosek do pobrania
 
informacja
Komunikat
Wartkowice, dnia 01.12.2021r.
  
Szanowni Państwo!

Z dniem 20 grudnia 2021 roku ulega zmianie „Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych”.

Podstawą do wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych jest konieczność doprecyzowania zapisów ww. Regulaminu i stosowania przez Bank polityki informowania wnioskujących o kredyt, o terminie w jakim mogą oni uzyskać wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej. Ponadto doprecyzowano definicje oraz wskazano w jaki sposób należy poinformować klienta o zmianach dokonanych w regulaminie oraz taryfie opłat i prowizji.
 
Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Kredytobiorca nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony, od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.

Jednocześnie informujemy, że:
 1. jeżeli kredytobiorca nie przyjmie zmienionych warunków regulaminu będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy,
 2. w przypadku wypowiedzenia umowy kredytobiorca zobowiązany jest spłacić kredyt do upływu okresu wypowiedzenia.


Prosimy o zapoznanie się z treścią nw. dokumentu:
Z poważaniem                            
Zarząd Banku Spółdzielczego w Wartkowicach
informacja
Komunikat
Wartkowice, dnia 29.11.2021 r.  
Szanowni Państwo!
  
Z dniem 1 lutego 2022 roku ulegają zmianie warunki umowy prowadzenia rachunku bankowego dla klientów indywidualnych a mianowicie:
1) Regulamin świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych,
2) Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.
    
Podstawą do wprowadzenia zmian jest dostosowanie zapisów regulaminu do obowiązujących przepisów prawa:
a) zapisów ustawy z dnia 17 stycznia 2019 roku o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i niektórych innych ustaw,
b) rozporządzenia unijnego, art.3a ust. 5-7 Rozporządzenia CBP nr 518/2019.   
 
Podstawą do wprowadzenia zmian w Taryfie jest:
a) podwyższenie o 2,10 % (w ciągu trzech kolejnych miesięcy) wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS,
b) podwyższenie o 8,44 % wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (liczonego rok do roku, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny).   
 
Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony, od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
Jednocześnie informujemy, że:
1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
2) posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania go o zmianie, nie później niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane;
3) w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
 
Prosimy o zapoznanie się z treścią nw. dokumentów:
Z poważaniem                          
Zarząd Banku Spółdzielczego w Wartkowicach
informacja
Komunikat
Wartkowice, dnia 29.11.2021r.
  
Szanowni Państwo!

Z dniem 1 stycznia 2022 roku ulegają zmianie warunki umowy prowadzenia rachunku bankowego
dla klientów instytucjonalnych a mianowicie:
1) Regulamin świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych,
2) Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.   
 
Podstawą do wprowadzenia zmian jest dostosowanie zapisów regulaminu do obowiązujących przepisów prawa:
a) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw- dyrektywa PSD2,
b) ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
c) ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych,
d) ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
e) nowelizacji Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – dodanie zapisów w zakresie prostej spółki akcyjnej,
f) ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe - dotyczących tzw. SlimVat2 umożliwiających m.in. opłacenie składek do KRUS z rachunku VAT, umożliwienie dokonania przelewu z rachunku Vat na rachunek Vat do innego banku; objęcie zajęciami rachunku technicznego VAT i rachunku VAT m.in. KRUS,
g) nowelizacji Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
 
Podstawą do wprowadzenia zmian w Taryfie jest spełnienie jednej z przesłanek tj. podwyższenie w ciągu trzech kolejnych miesięcy o co najmniej 0,10 % wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS,
 
Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony, od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie.
 
Jednocześnie informujemy, że:
1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
2) posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
3) w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
 
Prosimy o zapoznanie się z treścią nw. dokumentów:

Z poważaniem                           
Zarząd Banku Spółdzielczego w Wartkowicach
informacja
Komunikat
Wartkowice, dnia: 29-05-2020r.
Szanowni Państwo,

Rada Polityki Pieniężnej NBP w celu wsparcia polskiej gospodarki, w dniach 17 marca, 8 kwietnia oraz
28 maja 2020 roku podjęła decyzje o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP.
 
Stopa referencyjna w PLN obniżona została łącznie 1,40 p.p. natomiast Stopa lombardowa w PLN obniżona została łącznie o 2,00 p.p.

Spowodowało to, że Zarząd Banku podjął decyzje o dostosowaniu oprocentowania do sytuacji rynkowej tj.
o obniżeniu z dniem 2 lipca 2020 roku oprocentowania kont i lokat, z których Państwo aktualnie korzystają.

Poniżej przekazujemy kilka istotnych informacji na ten temat:

1) od 2 lipca 2020 roku Bank obniży oprocentowanie: na kontach oszczędnościowych i na lokatach.
Dotyczy to kont i lokat ze zmiennym oprocentowaniem. Dane szczegółowe znajdują się w załączonej tabeli.

2) jeżeli nie zgadzają się Państwo na zmianę oprocentowania na wskazanych kontach i lokatach, mogą
Państwo:
- zgłosić sprzeciw wobec tych zmian do 1 lipca 2020 roku - umowa wygaśnie wtedy 1 lipca 2020 roku,
- wypowiedzieć umowę ze skutkiem od dnia poinformowania nas o zmianie – jednak nie później,
  niż do 1 lipca 2020 r.
- sprzeciw lub wypowiedzenie mogą Państwo, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, złożyć u doradcy  klienta w placówce Banku.
 
3) zasady, które dotyczą zmiany naszego oprocentowania opisane są w Regulaminie prowadzenia
rachunków dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach (Rozdział. 7, dział D.  § 122).

Z poważaniem Zarząd Banku


Stopy procentowe w skali roku, które obowiązują od 2 lipca 2020 r.Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści