Rolnicy - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
ROLNICY    RACHUNKI     -     KREDYTY    -     LOKATY    -    KARTY  -  PROMOCJE
RACHUNKI
Rachunek rozliczeniowy
Rachunek bieżący:
 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
 • łatwy dostęp do środków poprzez placówki, konto internetowe - Internet Banking, telefon - aplikację mobilną Nasz Bank, bankomaty,
 • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
 • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku,
 • dyspozycje złożone do godziny 14:15 Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.
        KREDYTY
        Bank posiada w swojej ofercie:
        Kredyt inwestycyjny
        • na finansowanie przedsięwzięć związanych z działalnością rolniczą
        • udzielany na okres do 15 lat
        • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych
        • dogodne formy zabezpieczeń
        • wymagany wkład własny wynosi minimum 20% nakładów inwestycyjnych


        Kredyt obrotowy
        • finansowanie bieżącej działalności
        • udzielany na okres do 36 miesięcy
        • w przypadku kredytów z okresem spłaty do 18 miesięcy nie jest wymagane udokumentowanie prawidłowego wykorzystania kwoty kredytu
        • indywidualne zasady spłaty kredytu
        • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
        • dogodne formy zabezpieczeń


        Kredyt w rachunku bieżącym
        • na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
        • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
        • wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
        • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego


        Kredyt inwestycyjny pomostowy  
        • z przeznaczeniem na inwestycje ze wsparciem finansowym ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)
        • kwota kredytu uzależniona od kwoty inwestycji i zdolności kredytowej
        • okres kredytowania do 18 miesięcy
        • prowizja 1%
        • oprocentowanie stałe
        • obligatoryjnym zabezpieczeniem jest przelew wierzytelności z umowy o przyznanie pomocy


        Kredyty preferencyjne
        • okres kredytowania - do 15 lat
        • karencja w spłacie do 24 miesięcy
        • terminy spłat dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego

        1)   z dopłatą ARiMR do oprocentowania
        • kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, w tym m.in. inwestycje związane z budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem budynków lub budowli służących do produkcji rolnejsymbol RR
        • kredyt na zakup użytków rolnych z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstwa rolnego wraz z poprawą jego struktury agrarnejsymbol Z
        • kredyt na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów, w tym, m.in. związane z budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem akcji/udziałówsymbol PR
        • kredyt inwestycyjny (klęskowy) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej – symbol K01
        • kredyt obrotowy (klęskowy) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej – symbol K02

        2)   z częściową spłatą kapitału przez ARiMR
        • kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników - symbol MRcsk


        Zapoznaj się z oprocentowaniem kredytów będących w ofercie Banku.
        LOKATY
        Rachunek lokaty terminowej
        Cechy produktu:
        • minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej - 1000 zł,
        • oprocentowanie stałe lub zmienne,
        • elastyczne okresy lokowania - do 24 miesięcy,
        • możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres umowny,
        • kapitalizacja odsetek na koniec okresu odsetkowego,
        • możliwość zadysponowania odsetkami po okresie umownym,
        • możliwość ustanowienia Pełnomocnika,
        • bezpieczeństwo środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
           
         KARTY
         Karty płatnicze – debetowe (Mastercard Business / Visa Business) - zbliżeniowe
         Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa Mastercard Business/Visa Business dla konta rolniczego, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych.

         Zalety produktu:
         • kartę klient otrzymuje do rachunku bieżącego,
         • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki,
         • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logopayWave do kwoty 100 zł – bez potwierdzania numerem PIN*,
         • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure,
         • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Mastercad/Visa w kraju i za granicą,
         • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back/płać kartą i wypłacaj,
         • stała kontrola finansów – możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
         • minimum formalności przy wydaniu karty,
         • bezpieczeństwo:
          • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w rękach użytkownika,

          * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej
         3D – Secure
         Usługa 3D-Secure jest usługą umożliwiająca dokonanie transakcji bezgotówkowej w Internecie, u akceptantów udostępniających tę usługę, z wykorzystaniem:
         1) odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalonej przez użytkownika w Banku i hasła 3D-Secure,
         lub
         2) potwierdzenie transakcji w aplikacji mobilnej NASZ BANK, o ile posiadacz rachunku/użytkownik karty wybrał taki sposób akceptacji transakcji.

         Usługa 3D-Secure jest automatycznie uruchamiana przy aktywacji karty.

         Jeśli żadna ze wskazanych metod potwierdzania transakcji nie zostanie wybrana, użytkownik karty nie zapłaci kartą w internecie z użyciem metody 3D-Secure.

         Użytkownik w placówce Banku może:
         • ustalić lub zmienić odpowiedź na hasło weryfikacyjne;
         • dokonać zmiany metody akceptacji transakcji.

         Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowej w Internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym.

         W przypadku dokonywania kartą transakcji bezgotówkowej w Internecie, autoryzacja transakcji polega na podaniu, w zależności od wymagań akceptanta:
         1) wspierającego usługę 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i cyfr nadrukowanych na rewersie karty (tzw. CVV2 / CVC2) oraz potwierdzenie transakcji w sposób określony wyżej;
         2) który nie udostępnił usługi 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i cyfr nadrukowanych na rewersie karty (tzw. CVV2 / CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty ważności.

         W przypadku trzykrotnego podania błędnej odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne lub błędnego hasła 3D-Secure, usługa 3D-Secure zostanie zablokowana. Użytkownik może w dowolnej chwili zgłosić wniosek o odblokowanie usługi w placówce Banku.

         1. System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz Mastercard International.
         2. Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet korzystając z poniższych odnośników:
         Usługa "CHARGEBACK" - zwrot kosztów (Visa i MasterCard)
         1. W przypadku transakcji dokonywanych kartami Bank świadczy usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku, gdy:
         1) zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową,
         2) zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony,
         3) zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową),
         4) dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków pieniężnych,

         2. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez użytkownika działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji
         lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty,

         3. Użytkownik składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2.

         4. Do wniosku o usługę chargeback należy dołączyć następujące dokumenty:
         1) potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi;
         2) pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane w regulaminie w rozdziale dotyczącym składania reklamacji;
         3) szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności;
         4) informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie: daty i formy kontaktu użytkownika z akceptantem, danych akceptanta,
         treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta);
         5) informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie – jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu towaru;
         6) informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do usługodawcy oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od usługodawcy
         lub paragonu z informacją o zwrocie środków pieniężnych.

         5. Bank przeprowadza usługę chargeback zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji
         (Visa lub Mastercard), tj. na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.

         6. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji użytkownikowi jest niezależna od Banku.

         7. Bank informuje użytkownika o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego
         we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.
         Usługa "CASHBACK" - płać kartą i wypłacaj (Visa i MasterCard)
         Usługa ta daje możliwość wypłaty gotówki podczas płatności kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych oferujących usługę "cashback" i jest bez dodatkowych czynności po stronie Klienta aktywna dla wszystkich posiadaczy kart Visa i MasterCard.
         Jednorazowo podczas dokonywania płatności na dowolną kwotę, można wypłacić 1.000,00 zł z kartą VISA i  z kartą MasterCard. Wypłaty można dziennie powtarzać kilkakrotnie do wysokości limitu dziennych obciążeń, jakie są ustalone na karcie.
         Pobrana kwota zmniejsza limit dostępny na karcie.
         Jak skorzystać z usługi?
         • sklepy obsługujące "cashback" są oznaczone odpowiednimi informacjami, logami MasterCard Cashback lub Visa Cashback; można również bezpośrednio spytać sprzedawcę,
         • należy przed dokonaniem płatności za zakupiony towar poinformować sprzedawcę, że chcemy wypłacić gotówkę,
         • podajemy kwotę jaką chcemy i podczas jednej transakcji karta zostanie obciążona do wysokości rachunku za towar i wypłacanej gotówki.


         Korzyści z usługi "cashback":
         • oszczędność czasu - wypłacamy gotówkę podczas zakupów, a większość czynności z tym związanych wykonuje za nas sprzedawca
         • bezpieczeństwo - gotówka wypłacana z użyciem PIN-u
         • wygoda - nie trzeba nosić przy sobie gotówki, a sieć punktów obsługujących usługę to ponad 279 000 sklepów
         • można wypłacić dowolną kwotę w ramach limitu, np. 33,50zł,

         Szczegółowe informacje o produkcie otrzymacie Państwo w placówkach Banku. Zapraszamy!
         Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
         Komisji Nadzoru Finansowego
         CODE SWIFT: GBWCPLPP
         Wróć do spisu treści