RODO - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
RODO
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie  ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w  Wartkowicach informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych
Administratorem danych jest Bank  Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach, ul. Targowa 12, 99-220 Wartkowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117250, NIP 828-101-12-34 REGON 000502984, telefon: +43 678 51 28, email: bank@bswartkowice.pl, zwany dalej „Bankiem”.

Inspektor Ochrony Danych
W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bswartkowice.pl  lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kategorie danych osobowych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Bank przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  • wykonywania czynności bankowych, a w  szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem  i wykonaniem umowy z Bankiem oraz podjęciem przez Bank działań, na  Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, a dodatkowo w odniesieniu do  umów o produkty o charakterze kredytowym w celu oceny zdolności  kredytowej i analizą ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia,
  • statystycznych i analiz, których  wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę  podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – podstawą  prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie  uzasadniony interes Banku wynikający z przepisów Prawa bankowego, tj.  art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • stosowania metod wewnętrznych oraz  innych metod, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego –  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6  ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  • w zakresie przetwarzania w celach  statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f  Rozporządzenia,
  • promocji i marketingu działalności  prowadzonej przez Bank w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony  interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • promocji i marketingu działalności  prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od  umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie  jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia,
  • ustalenia i dochodzenia własnych  roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony  interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • wypełnienia obowiązków prawnych  ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w  związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  • statystycznych i raportowania  wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym  zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
  • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
   a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,  jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych  roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
  • dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania,  a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana  zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat  po wygaśnięciu zobowiązania,
  • dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
  • w zakresie przetwarzania dla celów  statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia  prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego  przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
  • w zakresie promocji i marketingu  działalności prowadzonej przez Bank w trakcie trwania umowy – do momentu  wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
  • w zakresie promocji i marketingu  działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
  • w zakresie ustalenia i dochodzenia  własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu  przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego  tytułu,
  • w zakresie wypełnienia obowiązków  prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa  nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem  Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
  • w zakresie przetwarzania w celach  statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia  prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego  przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  • podmiotom i organom, którym Bank jest  zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie  obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System Ochrony),
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, First Data Polska S.A.,
  • biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji  gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów  tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe  osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z  Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,
  • podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,  lokalizacji lub przemieszczania się.

W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach:
  • dokonywania oceny ryzyka prania  pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na  podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy  złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy  zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru  geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i  sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych  przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu,  regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować  blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia  uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu  jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych  lub możliwość wypowiedzenia umowy,
  • w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank – Pani/Pana dane osobowe (m. in.  dane demograficzne, historia transakcji dokonywanych na rachunku z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą płatniczą) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty (bez negatywnych skutków dla Pani/Pana dotyczą w przypadku nieskorzystania z tej oferty),
  • w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji o  odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według  kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty  transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do  Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
  • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane  osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym  formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te  dane innemu administratorowi danych).
  • W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Bank.
  • Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Źródło pochodzenia danych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG),  Krajowego Rejestru Sądowego).

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji  związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych  osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji  międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe  podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych  osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji  umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych  z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych  osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści