Reklamacje - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji.
Szanowni Państwo informujemy o zmianie terminów rozpatrywania niektórych reklamacji  w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Plik do pobrania:
Reklamacje, skargi i wnioski
ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., klient ma prawo złożyć reklamację.
 
Forma i miejsce złożenia reklamacji
1. Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:
1) osobiście w siedzibie Banku ( centrali) w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
2) osobiście w Oddziale lub placówkach Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
3) listownie w formie pisemnej na adres Zarząd Banku Spółdzielczego w Wartkowicach ul. Targowa 12, 99-220 Wartkowice;
4) faksem w formie pisemnej na numer faksu centrali Banku: 43 678 58 36, podany również na stronie internetowej Banku.
2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu,
przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie przez Bank chyba,
że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania reklamacji.
 
Zakres danych zawartych w reklamacji
1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;
2) adres korespondencyjny;
3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
5) własnoręczny podpis klienta.
Dodatkowo w celu ułatwienia identyfikacji klienta, formularz reklamacji może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub REGON.
2. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, oprócz danych zawartych w ust. 1, dodatkowo powinna zawierać:
1) imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
2) numer karty;
3) numer rachunku, do którego wydano kartę;
4) datę transakcji;
5) kwotę transakcji;
6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).
3. Formularze reklamacji znajdują się poniżej.
4. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich
uzupełnienie.
5. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia
reklamacji, a także w razie odmowy złożenia podpisu na formularzu reklamacji dotyczącej transakcji dokonanej kartą, pracownik Banku informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o nieuwzględnieniu roszczeń wynikających z reklamacji w przypadku reklamacji dotyczących świadczonych przez Bank usług płatniczych w terminie 15 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do  Banku, w przypadku pozostałych reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Bank.
 
Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji
Bank potwierdza  złożenie reklamacji w formie pisemnej.

Termin rozpatrzenia reklamacji
1. Odpowiedź na reklamację dotyczącą świadczonych przez Bank usług płatniczych powinna być udzielona klientowi bez zbędnej zwłoki
nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Bank, w przypadku pozostałych reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Bank.
2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w
przypadku reklamacji dotyczących świadczonych przez Bank usług płatniczych, w przypadku pozostałych  reklamacji do 60 dni kalendarzowych.
3. Za  szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich
współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji m.in.: reklamacje kartowe, sprawy związane z windykacją kredytów, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje składane przez system Ognivo, Sorbnet, SWIFT.
4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust.1, Bank powiadamia o tym
klienta w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji wraz z podaniem:
  • przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
  • okoliczności , które muszą zostać  ustalone dla rozpatrzenia zastrzeżeń klienta;
  • przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust.2.
5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem a w przypadku odpowiedzi
udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23.11.2012r. – prawo pocztowe.
6. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust.1, a w szczególnie skomplikowanych  przypadkach, o których mowa w ust.3,
terminu określonego w ust.2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
7. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie
odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
8. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje
reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji
1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana:
  • listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta;
  • wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy wskazany w złożonej reklamacji przez klienta, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres
wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust.1 pkt 2.

Informacje dodatkowe
1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
1) odwołać się do Prezesa Zarządu Banku a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu do Rady Nadzorczej Banku,
poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwej dla reklamacji;
2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
4) złożyć wniosek o rozpatrzenie do Rzecznika Finansowego;
5) wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.
4. Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między Panią/Panem, a Bankiem
przed:
  • Rzecznikiem Finansowym, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;
  • Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa;
  • Bankowym Arbitrażem Konsumenckim przy Związku Banków Polskich, Herberta 8, 00-380 Warszawa.

Wzory formularzy reklamacyjnych:
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści