Przedsiębiorcy - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
PRZEDSIĘBIORCY    RACHUNKI     -     KREDYTY    -     LOKATY    -    KARTY   -    TARCZA  -  PROMOCJE
RACHUNKI
Rachunek rozliczeniowy
Rachunek bieżący:
 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych,
 • możliwość dopasowania usług do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • łatwy dostęp do środków poprzez placówki, konto internetowe - Internet Banking, telefon - aplikację mobilną Nasz Bank , bankomaty,
 • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
 • dyspozycje złożone do godziny 14:15 Bank wykonuje w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku.

Rachunek pomocniczy:
 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny),
 • możliwość dopasowania usług do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • łatwy dostęp do środków poprzez placówki, konto internetowe - Internet Banking, telefon - aplikację mobilną Nasz Bank , bankomaty,
 • możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku.


Posiadacz rachunku, który chce bezpiecznie przekazywać środki pieniężne do Banku w dogodnym dla siebie czasie, ma udostępniony Skarbiec nocny – wrzutnię.
Dzięki tej usłudze Klient niezależnie od dni i godzin pracy Banku ma możliwość dokonania wpłaty gotówki (przez 24h na dobę w każdy dzień tygodnia).Bank Spółdzielczy w Wartkowicach współpracuje z firmą Fiserv Polska S.A. w zakresie oferowania i pośrednictwa dystrybucji terminali POS dla przedsiębiorców.

Korzyści dla Firmy:
 • wzrost obrotów Firmy poprzez wprowadzenie popularnego sposobu płatności,
 • wyeliminowanie ryzyka przyjęcia fałszywych pieniędzy,
 • ograniczenie kosztów odprowadzenia gotówki do banku.

Dodatkowe funkcjonalności terminala:
 • bezpłatna usługa doładowania telefonów komórkowych,
 • bezpłatna usługa cash back umożliwiająca wypłatę gotówki,
 • bezpłatna usługa DCC umożliwiająca posiadaczowi karty zagranicznej wybór waluty transakcji podczas płacenia kartą,
 • możliwość przeprowadzania transakcji przy użyciu nowoczesnych kart zbliżeniowych.
  KREDYTY
  Bank posiada w swojej ofercie:
  Kredyt w rachunku bieżącym
  • finansowanie bieżącej działalności
  • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
  • każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
  • udzielany do  36 miesięcy, z możliwością odnowienia
  • dogodne formy zabezpieczeń
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów


  Kredyt płatniczy
  • doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych
  • termin spłaty do 90 dni
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • kwota kredytu ustalana jest z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, poziomu zdolności kredytowej


  Kredyt inwestycyjny
  • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizacje i zwiększenie majątku trwałego
  • wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
  • indywidualne zasady spłaty kredytu
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych
  • wymagany wkład własny wynosi minimum 20% nakładów inwestycyjnych


  Kredyt obrotowy
  • finansowanie bieżącej działalności
  • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
  • indywidualne zasady spłaty kredytu
  • dogodne formy zabezpieczeń
  • Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania kredytu/transzy kredytu w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków –rachunkami, fakturami zgodnymi z celem kredytowania
  • kredyt obrotowy z terminem spłaty do 18 miesięcy nie wymaga udokumentowania wykorzystania kredytu
  LOKATY
  Rachunek lokaty terminowej
  Cechy produktu:
  • minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty terminowej - 1000 zł,
  • oprocentowanie stałe lub zmienne,
  • elastyczne okresy lokowania - do 24 miesięcy,
  • możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres umowny,
  • kapitalizacja odsetek na koniec okresu odsetkowego,
  • możliwość zadysponowania odsetkami po okresie umownym,
  • możliwość ustanowienia Pełnomocnika,
  • bezpieczeństwo środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
                 
  KARTY
  Karty płatnicze – debetowe (Mastercard Business / Visa Business) - zbliżeniowe
  Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa Mastercard Business/Visa Business dla konta firmowego, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych.

  Zalety produktu:
  • kartę klient otrzymuje do rachunku bieżącego lub pomocniczego,
  • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki,
  • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę do kwoty 100 zł – bez potwierdzania numerem PIN*,
  • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure,
  • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Mastercad/Visa w kraju i za granicą,
  • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back/płać kartą i wypłacaj,
  • stała kontrola finansów – możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie  oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  • minimum formalności przy wydaniu karty,
  • bezpieczeństwo:
   • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w rękach użytkownika,
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty.

  * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.
  3D – Secure
  Usługa 3D-Secure jest usługą umożliwiająca dokonanie transakcji bezgotówkowej w Internecie, u akceptantów udostępniających tę usługę, z wykorzystaniem:
  1) odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne ustalonej przez użytkownika w Banku i hasła 3D-Secure,
  lub
  2) potwierdzenie transakcji w aplikacji mobilnej NASZ BANK, o ile posiadacz rachunku/użytkownik karty wybrał taki sposób akceptacji transakcji.

  Usługa 3D-Secure jest automatycznie uruchamiana przy aktywacji karty.

  Jeśli żadna ze wskazanych metod potwierdzania transakcji nie zostanie wybrana, użytkownik karty nie zapłaci kartą w internecie z użyciem metody 3D-Secure.

  Użytkownik w placówce Banku może:
  • ustalić lub zmienić odpowiedź na hasło weryfikacyjne;
  • dokonać zmiany metody akceptacji transakcji.

  Warunkiem korzystania z usługi 3D-Secure przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowej w Internecie jest jej dostępność w danym serwisie internetowym.

  W przypadku dokonywania kartą transakcji bezgotówkowej w Internecie, autoryzacja transakcji polega na podaniu, w zależności od wymagań akceptanta:
  1) wspierającego usługę 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i cyfr nadrukowanych na rewersie karty (tzw. CVV2 / CVC2) oraz potwierdzenie transakcji w sposób określony wyżej;
  2) który nie udostępnił usługi 3D-Secure – prawidłowego numeru karty, daty ważności i cyfr nadrukowanych na rewersie karty (tzw. CVV2 / CVC2) albo prawidłowego numeru karty i daty ważności.

  W przypadku trzykrotnego podania błędnej odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne lub błędnego hasła 3D-Secure, usługa 3D-Secure zostanie zablokowana. Użytkownik może w dowolnej chwili zgłosić wniosek o odblokowanie usługi w placówce Banku.

  1. System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz Mastercard International.
  2. Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet korzystając z poniższych odnośników:
  Usługa "CHARGEBACK" - zwrot kosztów (Visa i MasterCard)
  1. W przypadku transakcji dokonywanych kartami Bank świadczy usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku, gdy:
  1) zakupiony towar nie został dostarczony zgodnie z umową,
  2) zakupiony towar jest niezgodny z opisem (umową) bądź uszkodzony,
  3) zakupiona usługa nie została wykonana albo jest niezgodna z opisem (umową),
  4) dokonany został zwrot towaru, ale nie nastąpił zwrot zapłaconych środków pieniężnych,

  2. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez użytkownika działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji
  lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty,

  3. Użytkownik składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2.

  4. Do wniosku o usługę chargeback należy dołączyć następujące dokumenty:
  1) potwierdzenie zawarcia umowy, zakupu towaru lub usługi;
  2) pisemne wyjaśnienie zawierające informacje wskazane w regulaminie w rozdziale dotyczącym składania reklamacji;
  3) szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz niezgodności;
  4) informację na temat działań podjętych wobec akceptanta (tj. co najmniej wskazanie: daty i formy kontaktu użytkownika z akceptantem, danych akceptanta,
  treści zgłoszonego żądania oraz odpowiedzi udzielonej przez akceptanta);
  5) informację, czy towar został zwrócony, a jeśli nie – jaka jest tego przyczyna, potwierdzenie odesłania otrzymanego towaru lub opis podjętych prób zwrotu towaru;
  6) informację o rezygnacji z usługi bądź innych żądaniach skierowanych do usługodawcy oraz potwierdzenie rezerwacji, anulacji otrzymanej od usługodawcy
  lub paragonu z informacją o zwrocie środków pieniężnych.

  5. Bank przeprowadza usługę chargeback zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji
  (Visa lub Mastercard), tj. na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.

  6. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji użytkownikowi jest niezależna od Banku.

  7. Bank informuje użytkownika o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego
  we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.
  Usługa "CASHBACK" - płać kartą i wypłacaj (Visa i MasterCard)
  Usługa ta daje możliwość wypłaty gotówki podczas płatności kartą za zakupy w sklepach stacjonarnych oferujących usługę "cashback" i jest bez dodatkowych czynności po stronie Klienta aktywna dla wszystkich posiadaczy kart Visa i MasterCard.
  Jednorazowo podczas dokonywania płatności na dowolną kwotę, można wypłacić 1.000,00 zł z kartą VISA i  z kartą MasterCard. Wypłaty można dziennie powtarzać kilkakrotnie do wysokości limitu dziennych obciążeń, jakie są ustalone na karcie.
  Pobrana kwota zmniejsza limit dostępny na karcie.
  Jak skorzystać z usługi?
  • sklepy obsługujące "cashback" są oznaczone odpowiednimi informacjami, logami MasterCard Cashback lub Visa Cashback; można również bezpośrednio spytać sprzedawcę,
  • należy przed dokonaniem płatności za zakupiony towar poinformować sprzedawcę, że chcemy wypłacić gotówkę,
  • podajemy kwotę jaką chcemy i podczas jednej transakcji karta zostanie obciążona do wysokości rachunku za towar i wypłacanej gotówki.


  Korzyści z usługi "cashback":
  • oszczędność czasu - wypłacamy gotówkę podczas zakupów, a większość czynności z tym związanych wykonuje za nas sprzedawca
  • bezpieczeństwo - gotówka wypłacana z użyciem PIN-u
  • wygoda - nie trzeba nosić przy sobie gotówki, a sieć punktów obsługujących usługę to ponad 279 000 sklepów
  • można wypłacić dowolną kwotę w ramach limitu, np. 33,50zł,

  TARCZA ANTYKRYZYSOWA
  Komunikat dla Klientów - Tarcza Finansowa PFR 2.0
  15 stycznia 2021r. uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii.

   
  Komunikat dla Klientów - Tarcza Finansowa PFR 1.0
  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że na stronie Tarczy 1.0:

  Polski Fundusz Rozwoju opublikował informację na temat przedłużenia do 31 stycznia terminu dostarczania pełnomocnictw w ramach Tarczy 1.0 o następujące treści:

  Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.  Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r.

  Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.
  Komunikat dla Beneficjentów Programu Tarcza Finansowa PFR 1.0
  Szanowni Państwo –
  Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

  zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

  W zależności od sytuacji są to:
  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
  • Oświadczenie.

  Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:
  (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).      

  Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
  W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.
  W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

  Z poważaniem

  Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
  Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji.
  Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji – materiał przewodni dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie - zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR.
   
  W poniższych załącznikach znajdziecie Państwo instrukcje i odpowiedzi na pytania jak prawidłowo rozliczyć  subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0).

  Obsługujemy Tarczę Finansową dla przedsiębiorców
  Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

  Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank.

  UWAGA! Kwalifikacje wniosków i wypłaty dotacji obsługiwane są wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

  Klienci naszego Banku Spółdzielczego mogą składać wnioski w wersji online TUTAJ

  Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
  1. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają
   z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
  2. odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po
   1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku
   w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

  Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco:
  • 25 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa
   nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od l
   iczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.
  • 50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
   Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów.

  Jak się przygotować do złożenia wniosku? Czytaj tutaj: https://www.sgb.pl/tarcza-finansowa-pfr-jak-sie-przygotowac/

  Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/
  Szczegółowe informacje o produkcie otrzymacie Państwo w placówkach Banku. Zapraszamy!
  Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
  Komisji Nadzoru Finansowego
  CODE SWIFT: GBWCPLPP
  Wróć do spisu treści