Ład korporacyjny - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nawigacja
Polityka Ładu Korporacyjnego
W Banku Spółdzielczym w Wartkowicach zostały przyjęte do stosowania zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określone Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. (Dz. Urz. knf poz. 17).

Zasady, o których mowa wyżej zostały wdrożone w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikajcej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych, organizacyjnych.

Zarząd Baku powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o wdrożeniu zasad ładu koroporacyjnego.

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Wartkowicach została przyjęta pzez Zebranie Przedstawicieli Uchwałą
Nr 17/2019/ZP z dnia 19 czerwca 2019r.Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści