kredyt-eko - bswartkowice.pl

Przejdź do treści

ZADBAJ O ŚRODOWISKO. ZMNIEJSZ KOSZTY EKSPLOATACJI SWOJEGO DOMU.
OSZCZĘDZAJ!

KREDYT GOTÓWKOWY „EKO”
przeznaczony na potrzeby proekologiczne Klienta.
                   
Warunki kredytu:
  • okres kredytowania do 5 lat,
  • spłata kredytu w ratach malejących lub równych ratach kapitałowo – odsetkowych
  • maksymalna kwota kredytu do 50.000,00 zł,
  • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej. WIBOR 12 M plus marża Banku 2,50 p.p. na dzień uruchomienia oferty 7,10% + 2,5= 9,60%
  • prowizja przygotowawcza 2,00%
  • kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 m-cy od dnia uruchomienia kredytu do dostarczenia faktur potwierdzających realizację inwestycji na min 60% kwoty udzielonego kredytu,
  • niespełnienie warunku terminowego rozliczenia się z realizacji inwestycji spowoduje zmianę oprocentowania t.j. podwyższenie marży banku do wysokości 5,50 p.p. Marża zostanie podwyższona następnego dnia po upływie terminu rozliczenia inwestycji, określonego w umowie kredytowej.

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego EKO:
 1. oprocentowanie kredytu zmienne w wysokości 9,60%,
 2. całkowity koszt kredytu wynosi 14.188,62 zł, w tym:
a) prowizja za udzielenie kredytu 1.000,00 zł,
b) odsetki od kredytu 13.188,62 zł,
c) koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
 3. całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł,
 4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,98%,
 5. okres obowiązywania umowy kredytowej 60 miesięcy,
 6. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 64.188,62 zł,
 7. 59 miesięcznych równych rat w wysokości 1.053,91 zł i ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 1.007,93 zł


Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 28.06.2023 r.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niemienionych prze cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat, uwzględniając oprocentowanie w chwili zawarcia umowy.
Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.
Ostateczne warunki kredytowani uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
 
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści