Gwarancje Bezpieczeństwa - bswartkowice.pl

Przejdź do treści
Nawigacja
Gwarancje Bezpieczeństwa Banku
Gwarancje BFG
Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania do kwoty 100 tys. euro (ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji).

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe:
 1. osób fizycznych,
 2. osób prawnych,
 3. jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 4. szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?
 1. skarbu państwa,
 2. instytucji finansowych takich jak: banki, domy  maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty  świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 3. podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 4. kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
 1. wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną  osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych,  bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden  depozyt,
 2. podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota niegwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota niegwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów.

Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny bierze środki na wypłacanie kwot gwarantowanych?
W razie upadłości banku, BFG zbiera środki od wszystkich innych banków, aby wypłacić kwoty gwarantowane klientom upadłego banku.

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?
 1. Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane  są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości.
 2. Następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki wypłacane są w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach  jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność oraz wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.  Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.

Bank Spółdzielczy w Wartkowicach z siedzibą w Wartkowicach 99-220 Wartkowice, ul. Targowa 12, wpisany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000117250, NIP:8281011234, REGON:000502948, Bank Spółdzielczy w Wartkowicach podlega nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego
CODE SWIFT: GBWCPLPP
Wróć do spisu treści